W roku 2019 osoby zainteresowane realizacją idei „EKO ZŁOTNA” powołały do życia Stowarzyszenie EKO ZŁOTNA z siedzibą w Złotnej.

 

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000824189.


Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań mieszkańców i miłośników Warmii i Mazur, a w szczególności miejscowości Złotna i jej okolic w
zakresie:
1. propagowania rolnictwa ekologicznego i upraw ekologicznych na terenie Warmii i Mazur, uprawy ekologicznych roślin i zbóż oraz ekologicznej hodowli zwierząt;
2. przetwarzania produktów ekologicznych;
3. wspierania postaw i działań zmierzających do rozwoju produkcji żywności metodami ekologicznymi, a także tworzenia rynku zbytu dla tej żywności oraz wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób, instytucji i podmiotów zajmujących się taką działalnością;
4. integracji lokalnej społeczności wokół idei rolnictwa ekologicznego, promocji producentów ekologicznych, tworzenia obszarów wolnych od zanieczyszczeń chemicznych;
5. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierania mobilności zawodowej i edukacyjnej;
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. działalności edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska naturalnego, tworzenia programów ochrony ekosystemów i bioróżnorodności Warmii i Mazur, w szczególności produkcji żywności ekologicznej i wpływu zanieczyszczeń żywności na ludzkie zdrowie;
8. propagowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i walki z zanieczyszczeniem powietrza;
9. inicjatyw i badań naukowych zmierzających do poprawy dobrostanu społecznego i stanu środowiska naturalnego Warmii i Mazur;
10. działalności społeczno-kulturalnej mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach;
12. wspierania działalności społeczno-kulturalnej, edukacyjnej mieszkańców Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i seniorów;
13. wspierania innych podmiotów, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, jak również współpracy z innymi instytucjami, podmiotami i osobami prawnymi w celu realizacji celów stowarzyszenia;
14. tworzenia i wdrażania programów, projektów edukacyjnych i kulturalnych zgodnych z wartościami chrześcijańskimi;
15. promowania i rozwijania idei wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje przyjęte cele przez:
1. działalność informacyjną i promocyjną;

2. działalność edukacyjną i popularyzatorską, w tym organizację wydarzeń typu: festiwale, seminaria, warsztaty, konferencje, targi, kursy, a także działalność publicystyczną i medialną;
3. realizację szkoleń, konsultacji, treningów, konkursów, wizyt studyjnych oraz projektów stypendialnych;
4. prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej;
5. pozyskiwanie, prowadzenie, współorganizację oraz wspieranie projektów służących realizacji celów stowarzyszenia;
6. pomoc w wytwarzaniu, dystrybucji oraz prowadzeniu punktów sprzedaży żywności lokalnej i ekologicznej;
7. propagowanie i organizowanie turystyki, w szczególności ekoturystyki i agroturystyki, rolnictwa ekologicznego, działalności krajoznawczej;
8. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych, w szczególności energii pochodzącej z odnawialnych źródeł;
9. współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami w kraju i za granicą;
10. występowanie do właściwych w kompetencjach władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami dotyczącymi ochrony środowiska, rolnictwa ekologicznego oraz dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur;
11. Współpracę z administracją samorządową i rządową, instytucjami naukowymi, oświatowymi i gospodarczymi instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami i środowiskami zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia, w szczególności współpracę w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju w kraju i na arenie międzynarodowej.

Zapraszamy do współdziałania z naszym Stowarzyszeniem w realizacji celów wyznaczonych celów.

Kontakt do Prezesa Stowarzyszenia Bohdana Stankiewicza, bohdan@ekozlotna.pl, tel. 602.226.602